​Zastavení exekuce

Jak zastavit exekuci

Dle odhadů je v České republice vedeno až několik desítek tisíc protiprávních exekucí. Lidé se často bohužel mylně domnívají, že pokud již proti nim byla exekuce nařízena, je na jakoukoliv obranu pozdě a nezbývá, než exekuci zaplatit. To ovšem nemusí být vůbec pravda, je třeba se jen účinně bránit - mnohdy se skutečně protiprávně vedenou exekuci podaří zastavit a člověku tak spadne obrovský kámen ze srdce!

Důvody pro zastavení exekuce

Důvodů, ze kterých je třeba protiprávně vedenou exekuci zastavit, je mnoho a detailně je možné se s nimi seznámit zejména v občanském soudním řádu a exekučním řádu. Rovněž jsou dány rozhodovací praxí soudů vyšších instancí, zejména Ústavního soudu České republiky a Nejvyššího soudu České republiky. Níže Vás seznámíme alespoň s těmi důvody pro zastavení exekuce, se kterými se v praxi setkáváme nejčastěji:

 • Exekuce je nařízena podle neplatného rozhodčího nálezu.
 • Rozhodčím nálezem, na základě kterého je exekuce nařízena, byl oprávněnému (věřiteli) přiznán nárok na zcela nemravné úroky či smluvní pokuty.
 • Exekucí je postihován majetek, který dle zákona být postihován nesmí - např. věci které povinný (dlužník) nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, dále věci, které povinný nezbytně potřebuje k podnikání, obvyklé vybavení domácnosti (např. postel, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso atd.).
 • V rámci exekuce dojde ke srážce ze mzdy dlužníka, načež zbývající nezabavitelná částka mzdy je dlužníkovi následně zablokována na bankovním účtu.
 • Exekutor chce prodat nemovitost, ve které má povinný trvalé bydliště, a to za účelem vymožení dluhu nižšího než 30.000,- Kč bez příslušenství. 
 • Exekutorským zápisem, na základě kterého je exekuce nařízena, byl oprávněnému (věřiteli) přiznán nárok na protiprávní úroky či smluvní pokuty.
 • Exekucí pro dluh jen jednoho z manželů je postižen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští právní předpisy.
 • Zvolený způsob provedení exekuce je zcela nepřiměřený.
 • Povinný (dlužník) je nemajetný, načež je zřejmé, že případný výtěžek exekuce nepostačí ani ke krytí nákladů exekuce.
 • Exekucí vymáhaný dluh byl uhrazen - např. samotným dlužníkem, ale také třeba ručitelem, spoludlužníkem, manželkou dlužníka apod.

Zastavení exekuce - postup

 • Aby se mohlo vůbec jednat o zastavení exekuce, je třeba podat tzv. návrh na zastavení exekuce, který se podává u exekutora, který vede exekuci, popř. u exekučního soudu, který exekuci nařídil. Návrhu na zastavení exekuce může vyhovět přímo samotný exekutor. Pokud soudní exekutor návrhu na zastavení exekuce nevyhoví, postoupí jej k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o návrhu na zastavení exekuce rozhodne.
 • Návrh na zastavení exekuce musí být dostatečně srozumitelný a určitý a musí obsahovat popis veškerých skutečností, z nichž lze usoudit, že je exekuce vedena protiprávně.
 • Exekutor do 15 dnů od doručení návrhu na zastavení exekuce vyzve další účastníky exekuce, aby se vyjádřili, zda s návrhem na zastavení exekuce souhlasí, a aby se v případě, kdy nesouhlasí s tvrzeními obsaženými v návrhu na zastavení exekuce, vyjádřili k návrhu a předložili listiny k prokázání svých tvrzení. Jestliže všichni účastníci se zastavením exekuce souhlasí, exekutor vyhoví návrhu na zastavení exekuce do 30 dnů od marného uplynutí lhůty k vyjádření nebo od doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve. Nevyhoví-li exekutor návrhu na zastavení exekuce, postoupí jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu.
 • Rovněž je možné žádat pouze o tzv. částečné zastavení exekuce - tj. aby např. exekutor nepostihoval určitou část majetku dlužníka či majetek třetích osob.
 • Spolu s návrhem na zastavení exekuce je možné žádat též o tzv. odklad exekuce

 

Splňuje exekuce, která je vůči Vám vedena, některý z výše uvedených důvodů pro její zastavení či částečné zastavení? Neváhejte se na nás obrátit! S odbornou pomocí naší advokátní kanceláře se může podařit neplatnou exekuci zastavit! Potřebujete se ohledně Vaší exekuce pouze poradit, exekuci posoudit a získat více informací k možnosti jak zastavit exekuci? Rovněž nás neváhejte kontaktovat!